• Horná 101,
  974 01  Banská Bystrica
 • +421 905 685 961
  info@bugarovan.sk

Blog

Audit účtovnej závierky/ Kto má povinnosť auditu

Povinnosť overiť účtovnú závierku audítorom stanovuje zákon o účtovníctve  v presne určených prípadoch.

Účtovná jednotka má povinnosť auditu, ak spĺňa kritériá uvedené v § 19 Zákona o účtovníctve.

 

 1. Účtovná jednotka má povinnosť auditu, ak naplní veľkostné kritériá

Spoločnosť má povinnosť auditu, ak spĺňa veľkostné kritéria. Jedná sa o obchodné spoločnosti spoločnosti, ktoré povinne vytvárajú základné imanie a družstvo. Pod obchodnými spoločnosťami rozumieme spoločnosť s ručením obmedzením, akciovú spoločnosť, komanditnú spoločnosť a verejnú obchodnú spoločnosť. Nakoľko komanditná spoločnosť a verejná obchodná spoločnosť nevytvára povinne základné imanie, tak na tieto spoločnosti sa povinnosť auditu nevzťahuje.

Obchodná spoločnosť má povinnosť auditu, ak ku dňu, ku ktorému zostavuje účtovnú závierku a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie, spĺňa aspoň dve  z týchto podmienok:

 • Celková suma majetku presiahla 1 000 000 eur, pričom sumou majetku sa rozumie suma majetku zistená zo súvahy v ocenení neupravenom o oprávky a opravné položky, teda ide o sumu MAJETKU BRUTTO,

 

 • Čistý obrat presiahol 2 000 000 eur ( od 1. 1. 2015 je čistý obrat definovaný v § 2 odsek 15 Zákona o účtovníctve a predstavuje výnosy dosahované z predaja výrobkov, tovarov a poskytnutých služieb po odpočítané zliav. Do čistého obratu sa zahŕňajú aj iné výnosy po odpočítaní zliav tej účtovnej jednotky, ktorej predmetom činnosti je dosahovanie iných výnosov ako sú výnosy z predaja výrobkov, tovarov a služieb)

 

 • Priemerný prepočítaný počet zamestnancov v jednom účtovnom období presiahol 30.

 

 1. Účtovná jednotka má povinnosť auditu, ak sa jedná sa o obchodnú spoločnosť alebo družstvo, ktorých cenných papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu

 

 1. Účtovná jednotka má povinnosť auditu, ak jej to ustanovuje osobitný predpis

Jedná sa napríklad o dole uvedené účtovné jednotky (pričom pri týchto účtovných jednotkách sa neposudzuje veľkostné kritérium, ich účtovná závierka musí byť vždy overená audítorom):

 • obce,
 • nadácie,
 • rôzne komory,
 • Slovenský rozhlas,
 • Slovenská televízia,
 • neziskové organizácie, keď prekročia stanovené podmienky,
 • a iné účtovné jednotky.

 

 1. Účtovná jednotka má povinnosť auditu, ak zostavuje účtovnú závierku podľa medzinárodných účtovných štandardov

Jedná sa napríklad o účtovné jednotky ako sú banky, správcovské spoločnosti, poisťovne okrem zdravotnej poisťovne, zaisťovne, Slovenskej kancelárie poisťovateľov a iné. Tak isto do tejto kategórie spadajú aj účtovné jednotky, ktoré spĺňajú osobitné veľkostné kritériá uvedené v § 17a odsek 2 Zákona o účtovníctve.

 1. Právnická osoba vymedzená v osobitnom predpise, ktorej suma ročného podielu prijatej dane je vyššia ako 35 000 eur, má povinnosť auditu za to za účtovné obdobie, v ktorom boli tieto finančné prostriedky použité
Zdielať

Články od 

No Comments Leave a comment  

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Najnovšie Príspevky

Enter your keyword: