• Horná 101,
  974 01  Banská Bystrica
 • +421 905 685 961
  info@bugarovan.sk

Audit

Audit

Audit vykonávam v súlade so zákonom 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a tak isto podľa Medzinárodných audítorských štandardov (ISA). Význam auditu je nesporný, pretože audítor slúži aj ako poradca, ktorý odhalí možné chyby v účtovníctve resp. podvody, ktoré by mohli viesť k vysokým pokutám zo strany štátnych orgánov.

V rámci auditu vykonávam nasledovné činnosti:

 • audit riadnych, mimoriadnych a konsolidovaných účtovných závierok vrátane audítorského overenia účtovníctva,
 • audit výročných správ a ich súlad s účtovnými závierkami,
 • poradenstvo pri zostavovaní účtovných závierok zahŕňajúce aj poradenstvo pri zostavení účtovných závierok podľa IAS/IFRS,
 • finančný due diligence,
 • služby súvisiace s auditom,
 • preverenie účtovníctva, ktoré zabezpečí uistenie klienta o správnosti účtovných záznamov

Enter your keyword: