• Horná 101,
  974 01  Banská Bystrica
 • +421 905 685 961
  info@bugarovan.sk

Blog

Zmeny v účtovaní rezerv od 1.1.2015 v obciach a VÚC

Zmeny v účtovaní rezerv od 1.1.2015 v obciach a VÚC  

K 1.1.2015 nadobudlo účinnosť opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 10. decembra 2014 č. MF/21231/2014-31, ktoré novelizovalo Postupy účtovania v rozpočtových organizáciách, príspevkových organizáciách, štátnych fondoch, obciach a vyšších územných celkoch. Uverejnené bolo vo Finančnom spravodajcovi č. 12/2014.

Zmeny sa týkajú účtovania rezerv. V zmysle postupov sa od 1.1.2015 netvorí rezerva na nevyčerpané dovolenky. Všetky účtovné jednotky, ktoré mali túto rezervu vytvorenú, ju zrušia v prospech účtu 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

V zmysle § 14 odsek 9 sa vytvárajú nasledovné rezervy:

 • rekultiváciu pozemkov, uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládok po ich uzavretí,
 • zamestnanecké požitky,
 • náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov alebo obalov,
 • nevyfakturované dodávky a služby,
 • náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky alebo výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia,
 • prebiehajúce a hroziace súdne spory,
 • iné významné riziká a straty súvisiace s činnosťou účtovnej jednotky.

Účtovné jednotky majú novú povinnosť tvoriť rezervu na zamestnanecké požitky (ide najmä o rezervu na odstupné, odchodné), pričom ide o novú rezervu, ktorú predtým tieto účtovné jednotky netvorili. Účtovné jednotky nemajú povinnosť používať poistno-matematické metódy pri ocenení rezerv, čím sa zjednoduší aplikačná prax, pričom bude postačovať na tvorbu rezervy expertný odhad a účtovná jednotka nemusí použiť tzv. aktuárske služby. Ak sa ÚJ rozhodne pre akýkoľvek postup pri ocenení rezerv, nesmie zabudnúť tento postup popísať vo svojom vnútornom predpise.

Účtovná jednotka môže v rámci vedľajšej činnosti tvoriť rezervy v zmysle Zákona o dani z príjmov. Rezervy, ktoré boli vytvorené v zmysle Zákona o dani z príjmov sa vykazujú na samostatnom analytickom účte k účtu 323 – Krátkodobé rezervy.

Na účte 552 – Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti sa účtuje tvorba zákonných rezerv so súvzťažným zápisom v prospech účtu 451 – Rezervy zákonné alebo v prospech účtu 323 – Krátkodobé rezervy. Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti v súlade s § 14 ods. 9 sa účtuje na účte 553 – Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti so súvzťažným zápisom v prospech účtu 323 – Krátkodobé rezervy alebo v prospech účtu 459 – Ostatné rezervy.

Záverom chcem podotknúť, že dôležitým aspektom pre správnu tvorbu rezerv v účtovnej jednotke, je kvalitne vypracovaná smernica k tvorbe rezerv.

Zdielať

Články od 

No Comments Leave a comment  

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Najnovšie Príspevky

Enter your keyword: