• Horná 101,
    974 01  Banská Bystrica
  • +421 905 685 961
    info@bugarovan.sk

Blog

Zmeny v zákone o dani z príjmov od 1.1.2016/1.časť Odpisy

Používanie budovy na viacero účelov

Pri posudzovaní, či nehnuteľnosť zaradiť do odpisovej skupiny (ďalej len OS) 5 alebo OS 6 je v zmysle § 26 odsek 2 zákona o dani z príjmov, je rozhodujúce hlavné využitie budovy určené z celkovej úžitkovej plochy budovy. Jednotlivé časti budovy je potrebné zatriediť do kódov klasifikácie stavieb. Následne sa budova zaradí do príslušnej OS na základe porovnania úhrnu úžitkovej plochy v m2 (alebo percentuálneho podielu) všetkých častí budovy zaradených do OS 5 s úhrnom úžitkovej plochy v m2 (alebo percentuálneho podielu) všetkých častí budovy zaradených do OS6.

Príklad:

V dole uvedenej tabuľke uvádzam príklad na odpisovanie budovy, ktorá má rôzny účel použitia. Celková úžitková plocha budovy je 3750 m2.

Účel Úžitková plocha v m2 % podiel z celkovej plochy Kód klasifikácie Odpisová skupina
Kancelárske priestory 500  13,33 % 1220  6
Obchody 800 21,33 % 1230  5
Montážna miestnosť (dielňa) 1250 33,33 %  1251  5
Jazyková škola 750 20 % 1263   6
Ambulancie lekárov 450 12 % 1264  6
Spolu 3750 100 %

OS 5 = 2050 m2, resp. 54,66 %

OS 6 = 1700 m2, resp. 45,33 %

Záver: Podľa podrobnej analýzy som stanovila, že budova sa bude odpisovať v 5 odpisovej skupine.

Hore uvedené platilo aj doteraz, novelou sa spresňuje určenie odpisovej skupiny pre technické zhodnotenie vykonané nájomcom na prenajatom majetku, ak ide o budovu využívanú na viac účelov. Nehnuteľnosť sa zaraďuje do OS príslušnej k účelu, na ktorý nehnuteľnosť využíva nájomca. Ustanovenie platí už za zdaňovacie obdobie roku 2015. Preto daňovník musí vždy sledovať účel k 31.12.

V súvislosti s prenájmom nehnuteľnosti sa mení aj § 19 ods. 3 písm. a) zákona o dani z príjmov, pričom v zmysle prechodníka §52zg ods. 10 zákona o dani z príjmov sa uplatňuje už pri podaní daňového priznania po 31.12.2015. Do daňových výdavkov sa zahŕňajú odpisy prenajatého majetku najviac do výšky časovo rozlíšenej sumy príjmov (výnosov) z prenájmu tohto majetku prislúchajúcich na príslušné zdaňovacie obdobie a dopĺňa sa nasledovné, že ak je hmotný majetok poskytnutý na prenájom iba z časti alebo len časť zdaňovacieho obdobia, výška odpisov zahrnovaných do daňových výdavkov prenajímateľa sa určí podľa rozsahu a doby prenájmu tohto majetku.

Úpravy v odpisovaní majetku sa urobia nasledovne:

ak je majetok prenajímaný sčasti alebo časť zdaňovacieho obdobia

  • výška sa určí podľa rozsahu a doby prenájmu

ak po skončení doby odpisovania je majetok ďalej

  • prenajímaný sa odpisy uplatnia v daňových výdavkoch do výšky príjmov z prenájmu
  • využívaný vo vlastnej činnosti sa odpisy uplatnia do výšky ročného odpisu = VC/doba odpisovania

Príklad:

Daňovník v januári 2015 obstará dlhodobý hmotný majetok za 60 000 eur, ktorý je zaradený v 1. odpisovej skupine t. j. odpisuje sa 4 roky. Tento majetok dá do prenájmu, pričom príjem z prenájmu bude vo výške 12 000 eur. Podľa navrhovaného znenia zákona, daňovník môže v daňových výdavkoch uplatniť daňový odpis len do výšky príjmov z prenájmu, pričom však neuplatnenú časť odpisov môže douplatňovať aj po skončení odpisovej doby a to až do úplného odpísania vstupnej ceny dlhodobého hmotného majetku.

Rok Daňový odpis Príjem z prenájmu Skutočne uplatnený odpis Zostávajúci odpis Uplatnenie odpisu z predch. ZO
2015 15 000 12 000 12 000 3 000
2016        15 000 12 000 12 000 3 000
2017 15 000 12 000 12 000 3 000
2018 15 000 12 000 12 000 3 000
2019 12 000 12 000

                                Spolu sa uplatní odpis v daňových výdavkoch v r. 2015 – 2019 v hodnote 60 000 eur.

Zostatková cena pri vyradenom majetku v zmysle § 19 ods. 3 písm. b) zákona o dani z príjmov

Daňovým výdavkom je zostatková cena  alebo pomerná časť zostatkovej ceny hmotného majetku pri jeho vyradení predajom okrem presne určených prípadov v § 19 ods. 3 písm. b) zákona o dani z príjmov. Novelou sa zavádza vypustenie limitovanej daňovej zostatkovej ceny technického zhodnotenia vykonaného nájomcom na prenajatej nehnuteľnosti zaradenej do OS 6 do výšky  príjmu z predaja.

Zároveň sa dopĺňa aj § 22 ods. 12 zákona o dani z príjmov. Toto ustanovenie predstavuje úpravu v prospech daňovníka. Pri hmotnom majetku, pri ktorom je zostatková cena daňovým výdavkom len do výšky príjmov (výnosov) z predaja podľa § 19 ods. 3 písm. b) prvého bodu, môže daňovník uplatniť odpis vo výške pripadajúcej na počet celých mesiacov, počas ktorých daňovník majetok účtoval alebo majetok evidoval podľa § 6 ods. 11.

Uvedené zmeny v zmysle § 52zg ods. 10 zákona o dani  z príjmov ovplyvnia už daňové priznania podané po 31.12.2015.

Rozoberaná problematika je zložitá, v prípade nejasností Vám rada podám podrobnejšie vysvetlenie na osobnej konzultácii.

Zdielať

Články od 

No Comments Leave a comment  

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Najnovšie Príspevky

Enter your keyword: